Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes… saai leesvoer, I know, maar wel belangrijk.
Klik op de tabjes om de artikelen per kopje te kunnen lezen. 


1.1 De opdrachtgever is de persoon die of het bedrijf dat een bepaalde opdracht tot het verrichten van werkzaamheden verstrekt aan de juiste Kant.

1.2 De opdrachtnemer is de juiste Kant (zij/haar) die het project dat wordt toegewezen door de opdrachtgever aanneemt.

1.3 De opdracht zijn de werkzaamheden die in onderling overleg zijn afgesproken tussen beide partijen.

2.1 De algemene voorwaarden van de juiste Kant zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen haar en de opdrachtgever.

2.2 De voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met de juiste Kant waarbij derden betrokken worden.

2.2 Wijzigingen Algemene Voorwaarden

2.2.1 de juiste Kant behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.2.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website of social media van de juiste Kant of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

2.2.3 Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

2.3 Verplichtingen beide partijen

2.3.1 de juiste Kant: voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen is, garandeert de juiste Kant dat de door de opdrachtgever verstrekte opdracht beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

2.3.2 Opdrachtgever: Het door de opdrachtgever aan de juiste Kant geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de juiste Kant en de opdrachtgever.

2.3.3 Opdrachtgever: de opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan de juiste Kant, dat al het aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door de juiste Kant te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

2.4 Overige bepalingen

2.4.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.4.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

2.4.3 partiële nietigheid: indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijk overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

3.1 Offerte

3.1.1 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is gegeven aan de juiste Kant. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.

3.1.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft de juiste Kant het recht de prijzen hierover aan te passen.

3.1.3 De offertes die zijn opgesteld door de juiste Kant zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. De juiste Kant is alleen aan de offertes gevonden, wanneer de aanvaarding ervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.1.4 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.1.5 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijke anders is vermeld.

3.2 Contractduur

3.2.1 partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2.2 Wanneer er binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet de opdrachtgever de juiste Kant schriftelijk in gebreke stellen


3.3 Annuleren en beëindigen

3.3.1 Indien de overeenkomst tussentijds opgezegd wordt door de juiste Kant, zal zij in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden; dit tenzij de opzegging toerekenbaar is aan de opdrachtgever.

3.3.2 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de juiste Kant extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is verplicht deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de juiste Kant anders aangeeft.

.


4.1 Uitvoering

4.1.1 de juiste Kant spant zich ervoor in de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en hierbij de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen. Daarnaast streeft de juiste Kant naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende opdrachtnemer kan en mag worden verwachten. Voor zover noodzakelijk, zal de juiste Kant de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.1.2 De opdrachtgever doet al datgene wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen waarvan de juiste Kant aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

4.1.3 De door de juiste Kant opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeen is gekomen.

4.1.4 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, stellen beide partijen elkaar in de gelegenheid het resultaat/product te controleren en goed te keuren.

4.1.5 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen – alle omstandigheden in aanmerking genomen – in redelijkheid van onderschikte betekenis zijn.

4.1.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de juiste Kant te worden medegedeeld, binnen 14 dagen na afronding van de opdracht.


4.2 Wijziging van de opdracht

4.2.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in de opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden gezien als meerwerk, wanneer hier meerdere kosten aan verbonden zijn. Als er minder kosten aan verbonden zijn, worden gezien als minderwerk. Dit wordt overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

4.2.2 Indien de juiste Kant door omstandigheden ten tijde van de offerte of opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is de juiste Kant gerechtigd daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2.3 Zonder ermee in gebreke te komen mag de juiste Kant een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwaliteit en/of kwantitatief gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.2.4 Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering overeengekomen gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


5.1 Betalingsvoorwaarden

5.1.1 De opdrachtgever dient de door de juiste Kant uitgeschreven rekeningen binnen 14 dagen na het uitschrijven van de rekening te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, is de opdrachtgever die niet tijdig betaald, ingebrekestelling vereist, van rechtswege in verzuim.

5.1.2 Alle door de juiste Kant uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever, bij een niet tijdige betaling, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

5.1.3 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

5.1.4 In bovenstaande gevallen heeft de juiste Kant voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van de juiste Kant vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor haar hierdoor mocht ontstaan.

5.1.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.


5.2 Tarieven

5.2.1 De prijzen op de website, in offertes en e-mails zijn exclusief belasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.2.2 Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van de juiste Kant zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht de juiste Kant niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5.2.4 de juiste Kant heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2.5 de juiste Kant is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.2.6 Mochten er onverwachte verzendkosten i.v.m. levering producten bijkomen, dan brengt de juiste Kant dat in rekening.


6.1 Levertijd

6.1.1 De door de juiste Kant opgegeven termijn voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.1.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


6.2 Gebruikmaking

6.2.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Wanneer er over de bestemming geen afspraken zijn gemaakt, blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen is.

6.2.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

6.2.3 De opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op een andere te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. de juiste Kant kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.

6.2.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijzigingen, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de juiste Kant recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie keer het factuurbedrag, althans de vergoeding die in redelijkheid al billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.7.1 de juiste Kant dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld met een redelijke termijn ten opzichte van de omvang van de opdracht, om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

7.2 de juiste Kant is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan haar toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de juiste Kant voor indirecte schade, daaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen of schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

7.3 Behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de juiste Kant, is de aansprakelijkheid beperkt tot honorarium van de opdrachtnemer voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan twee keer het bedrag op de desbetreffende factuur, in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de juiste Kant uitkeert. Het bedrag waarvoor de juiste Kant in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

7.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 1 jaar, vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

7.5 de juiste Kant is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het disfunctioneren van gebruikte software en/of toepassingen van derde partijen.

7.6 de juiste Kant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van, door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


8.1 Indien als gevolg van overmacht de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet volledig uitgevoerd kan worden door de juiste Kant, is zij gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de opdrachtgever.

8.2 De partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.3 Indien er een fysieke afspraak is ingepland, die door onvoorziene omstandigheden bij de juiste Kant of de opdrachtgever niet door kan gaan, kan deze afspraak door de juiste Kant omgezet worden naar een digitaal gesprek.


9.1 Auteurswet en rechten

9.1.1 In het geval dat de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst met de juiste Kant niet nakomt, is zij zonder enige gebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen. In dat geval is ook de overeenkomst zonder gerechtelijke interventie ontbonden, onverminderd het recht van de juiste Kant op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

9.1.2 de juiste Kant behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De juiste Kant heeft het recht de opgedane kennis door het uitvoeren van de overeenkomst, voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

9.1.3 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom, zoals: octrooirecht, modelrecht en auteursrecht toe aan de juiste Kant.

9.1.4 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.

9.1.5 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de juiste Kant tot stand gebracht werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden en andere materiële bestanden eigendom van de juiste Kant, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.


9.2 Privacy

9.2.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers (als hier sprake van is) alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

9.2.2 Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.


10.1 In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende over­eenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation.

10.2 Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

10.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Neder­landse rechter.


Contact

Postadres
Van Axelestraat 19
4271AR Dussen

06-30370192
info@dejuistekant.nl


Info

K.v.K.:  81316992

Social media